quinta, 17 janeiro 2019

Avisu Foun ba Graduasaun ba Dahitu Universidade Dili

Universidade Dili sei hala'o seremonia setimu (VII) Graduasaun iha Tinan 2017. Relasiona ho Serimonia refere, ne'e duni liu husi biban ida ne'e fo hatene ba kandidatu Graduadus Universidade Dili iha Timor Laran Tomak (13 Munisipiu) katak, Registu ba Graduando sira sei Prolonga ba Dala Ikus nian hahu 20 ate 30 Novembro 2017.

Maka ne'e deit informasaun husi komisaun organizadora graduasaun (KOG) hato'o, ba ita bo'ot sira nia atensaun lahaluha hato'o Obrigado Wain.

 

Dili, 20 de Novembro de 2017

Presidente Komisaun,

 

Justino Sopalo Ximenes, S.H.,M.H.

Parcerias :