quinta, 27 junho 2019

Avisu ba Feriado Loron FALINTIL no Idul Adha 2018

Fo Hatene ba Komunidade UNDIL Tomak (Dosente, Funsinariu no Estudante) katak: Ita sei Feriado hahu iha loron segunda 20 - 21 Agosto 2018 hodi Komemora loron FALINTIL no Idul Adha.

Aktividade sei komesa fali hanesan bai- bain iha loron Kuarta 22/08/2018.

Ba imi nia atensaun no kolaborasaun la haluha hato'o Obrigado wain.

Dili, 18 Agosto 2018

Francisco M. Da Silva L.CG.,MBA


(Vice Reitor Akademiku)

 

Parcerias :