sábado, 22 setembro 2018

Selebrasaun Loron Geologia Mundial 2017 iha Universidade Dili

Loron 01 de Junhu de 2017 sai hanesan loron mundial Geologia nian ne'ebe maka Universidade Dili iha tinan 2017 ida  ne'e sai hanesan Uma nain ba selebrasaun Loron Geologia Mundial  2017 ne'ebe maka hala'o komesa husi dia 01 de Junhu de 2017 to'o 03 de Junhu de 2017. Selebrasaun ne'e rasik hetan apoio no partisipasaun maximu husi MPRM, EPG, Timor Gap, no Instituto Superior iha Timor laran hanesan UNTL, UNITAL, DIT no seluk tan. Iha loron 3 nia laran, sei hala'o Expozisaun, Seminario no agenda oi-oin ne'ebe bele anima partisipante no visitante sira ne'ebe hakarak mai hare Selebrasaun ne'e rasik.

 

 

Parcerias :