Av. Presidente Xavier do Amaral, Mascarenhas, Dili, Timor-Leste Nu. Kontaktu: (+670) 77295631 / 75111355 info@undil.tl

Public Lecture ba Estudante UNDIL Relasaun International

Ohin loron 7 Augustu 18 , Professor. Dr. Roel Van Der Veen, nudar Chefe Assunto Politika Embaixada Holanda iha Indonesia ho delegadus mai Fo'o Kuliah ou Public Lecture ba Estudante UNDIL Relasaun International ho Topiku Relasaun Holanda - Timor leste.

UNDIL Fatin atu kadi kakutak no apprende experensia hosi fatin no Nasaun seluk. UNDIL Iha programa public lecture hosi entidades barak mai hosi Akademista no parseira agensia mak eziste iha Timor Leste.

Interesante hodi rona oinsa ema hare ita nia dezenvolvimentu hosi liur; primeiru mak atraksaun Timor ba Investimentu, oinsa Timor sai fatin ba investimentu nebe duro no sustentavel, mos serviso bot ba oitavo Governo atu hanoin. Nudar Akademista ita hola parte tuir dalan mak iha hodi indika ba fatores sira nesesariu nunee bele ajuda lori ba objektivo nasional.

Contactos :

Av. Presidente Xavier do Amaral, Mascarenhas, , Dili, Timor-Leste

 (+670) 77295631 / 75111355

info@undil.tl

www.undil.tl