Av. Presidente Xavier do Amaral, Mascarenhas, Dili, Timor-Leste Nu. Kontaktu: (+670) 77295631 / 75111355 info@undil.tl

Avisu ba Prosesu Orientasaun UNDIL 2020

Ba kandidatu Estudante foun Sira nebe mak Rejistu ona no sedauk registu hikas iha UNDIL atu lalais kompleta Rekejitus hodi bele Partisipa iha Programa Orientasaun iha Loron no Data mak termina nia Avizu iha leten. Nune, husu ba Kandidato Estudante UNDIL 2020 atu kumpleta rekejitus sira seluk ne'ebe mak seidauk kumpleta.

Ba imi nia Atensaun no Kolaborasaun diak, Ami nia obrigadu wain ba imi hotu.

Bom Fim Semana ba imi hotu.
UNDIL IDA BA TIMOR TOMAK

Kontaktu :

Av. Presidente Xavier do Amaral, Mascarenhas, , Dili, Timor-Leste

 (+670) 77295631 / 75111355

info@undil.tl

www.undil.tl